کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

آن مرد در باران آمد

آن مرد در باران آمد

مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1382، تجدید چاپ 1398

فهرست کتاب های این مجموعه

چه کسی با من ایروپولی بازی میکند؟
دوست دارم برقصم
صدای پای زن
زیادی سخت نگیر سمانه
داشتند با هم پچ پچ می کردند
باز هم پیش من بیایید
حالا مگر چه می­شود؟
آن مرد در باران آمد

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط