کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دسته: کتاب ها

چند نسخه از این کاغذها

چند نسخه از این کاغذها مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1399 فهرست مجموعه داستان کوتاه از این آشغال ها همسایۀ جدید من که ربِکا نیستم کُلفَت بوی لاشة پیرزن پیرزنی با پیراهن گُلگُلی چند...

آن سال سیاه

آن سال سیاه مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1399 فهرست: جایی که ماهی ها به قلاب می افتند  گُلـخـانـه   وقتی باران بند آمد و آسمان آفتابی شد  مگر امشب چه خبر است؟ وقتی برف...

دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم

دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1399 فهرست مجموعه داستان کوتاه سفـتـه بـاز داغ دو كلمه مثل آدم حرف بزنيم جلسه براي چیزی که …  – ببخشید- کاری که...

اگر جنگی هم نباشد

اگر جنگی هم نباشد مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1394، تجدید چاپ 1398 فهرست: من و دوستم با لیدا اگر جنگی هم نباشد آدامس آقای ایرانی کجاست؟  می‌خواهد چیزی به من بگوید  همسایه واحد...

آدم ها و دودکش ها

آدم ها و دودکش ها مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1388، تجدید چاپ 1389 فهرست: بيب بيب  خانه دارد می سوزد  پيـش از ايـن   سـرد هـواکـش  آلاچیق ماهي قزلآلا  روزبهروز   آدمها و دودکشها  آلاسکا...

آن مرد در باران آمد

آن مرد در باران آمد مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1382، تجدید چاپ 1398 فهرست کتاب های این مجموعه چه کسی با من ایروپولی بازی میکند؟ دوست دارم برقصم صدای پای زن زیادی سخت...