کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

آن سال سیاه

آن سال سیاه

مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1399

فهرست:

جایی که ماهی ها به قلاب می افتند 
گُلـخـانـه  
وقتی باران بند آمد و آسمان آفتابی شد 
مگر امشب چه خبر است؟
وقتی برف ها آب می شود   
شاید این طور بهتر باشد
نگران دندان هایم هستم

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط