کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

چند عکس کنار اسکله

چند عکس کنار اسکله

مجموعه داستان کوتاه چاپ اول 1378، تجدید چاپ 1399

فهرست داستان ها

پشت شمشادها
زیباشهــر
مردهای اینجا
باتلاق
بعد از ظهر یک روز برفی
چند عکس کنار اسکله
باکره
همه چیز یا هیچ
این کوچه بن بست است

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط