کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

آدم ها و دودکش ها

آدم ها و دودکش ها

مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1388، تجدید چاپ 1389

فهرست:

بيب بيب 
خانه دارد می سوزد 
پيـش از ايـن  
سـرد
هـواکـش 
آلاچیق
ماهي قزلآلا 
روزبهروز  
آدمها و دودکشها 
آلاسکا
دو پیکر 
گردنـة آوج
ابرهای
کوچک

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط