کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

اگر جنگی هم نباشد

اگر جنگی هم نباشد

مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1394، تجدید چاپ 1398

فهرست:

من و دوستم با لیدا
اگر جنگی هم نباشد
آدامس
آقای ایرانی کجاست؟ 
می‌خواهد چیزی به من بگوید 
همسایه واحد چهار
دست و بال‌مان خالی است
اولین نامه من به دوستم   
دومین نامه من به دوستم   
سومین نامه من به دوستم
چهارمین نامه من به دوستم

فایل الکترونیکی این کتاب را می توانید با فیلتر شکن از اینجا به رایگان دانلود کنید

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط