کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دسته: ما چهار نفر بودیم

ما چهار نفر بودیم

ما چهار نفر بودیم مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1400 فهرست مجموعه داستان کوتاه سه کیلو اضافه وزن شجره نامه یک بسته کبریت از من بخرید فاتحه ای برای زندگان ما چهار نفر بودیم...