کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

جایزه صادق هدایت

جایزه صادق هدایت

کسب تندیس صادق هدایت در سال 1382 برای داستان«حالا مگر چه می شود؟» از مجموعه داستان آن مرد در باران آمد

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط