کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

اگر جنگی هم نباشد

اگر جنگی هم نباشد

شما ای سربازان، بدانید این‌که می‌گویند کشور امن و امان است و جهان در صلح و آرامش به سر می‌برد دروغ است. این را آن‌هایی می‌گویند که دشمن شما هستند. آن‌ها می‌خواهند شما را فریب بدهند و در فرصت مناسبی به شما حمله کنند. برای همین شما هر لحظه باید بیدار و هوشیار، آمادۀ رزم باشید.

شما ای سربازان یک آن هم نباید دشمن را فراموش کنید. او همین را می‌خواهد. او می‌خواهد برای یک لحظه هم که شده چشمان شما بسته شود تا کار خود را بکند. دشمن در همین نزدیکی کمین گرفته و در انتظار فرصت است تا شما را از پا درآورد.

شما ای سربازان، نه تنها امروز بهتر از دیروز، بلکه همیشه و هر لحظه باید برای نبرد، برای دفاع و برای جان باختن در راه کشور خود آماده باشید.

شما ای سربازان

شما

هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار.هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه هار. هک هو هه­ هار.

سرباز در خواب است.

یک، دو، سه، چهار؛ نَه؛ ده بار. ها؟ چند بار؟ بگیریم ششصد و شصت و شش بار؛ چه فایده که

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط