کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

آخرین نوشته 2

آخرین نوشته 2 آخرین نوشته 2

مطالب مرتبط