کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

یدالله خان بیگدلی

من، امیررضا بیگدلی

فرزند امیرارسلان بیگدلی فرزند یدالله خانه بیگدلی (اسلحه دار مخصوص رضا شاه) فرزند سرهنگ حسین قلی خان بیگدلی فرزند سرهنگ آقا خان بیگدلی فرزند علی مراد سلطان بیگدلی فرزند محمد خان بیگدلی فرزند بهروز خان (عربخان) بیگدلی فرزند بهرام خان بیگدلی فرزند علی مردان خان بیگدلی فرزند کرم آقا بیگ بیگدلی فرزند سلطان ترخان بیگدلی فرزند تُهم خان بیگدلی فرزند ترالان خان بیگدلی فرزند دورامیش خان دوم بیگدلی فرزند زیناوند خان بیگدلی فرزند دورامیش خان بیگدلی، در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی با عنوان:

یدالله خان بیگدلی؛ پدربزرگ من، رفیق رضاخان

هستم که درباره پدربزرگم است. دوستان و بستگانی که می توانند در این زمینه به لحاظ محتوی، خاطره، سند و عکس من را یاری کنند  برایم پیام بفرستند.

فهرست:

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب