کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

شجره

شجره

یدالله خانه بیگدلی (اسلحه دار مخصوص رضا شاه) فرزند سرهنگ حسین قلی خان بیگدلی، فرزند سرهنگ آقا خان بیگدلی، فرزند علی مراد سلطان بیگدلی، فرزند محمد خان بیگدلی، فرزند عربخان بیگدلی، فرزند بهرام خان بیگدلی، فرزند علی مردان خان بیگدلی، فرزند کرم آقا بیگ بیگدلی، فرزند سلطان ترخان بیگدلی، فرزند تُهم خان بیگدلی، فرزند ترالان خان بیگدلی، فرزند دورا میش خان دوم بیگدلی، فرزند زیناوند خان بیگدلی، فرزند دورامیش خان بیگدلی

طبق اسناد و مدارک موجود، نام و تبار بیگدلی‌های استان زنجان، همدان و خرقان به شرح ذیل می‌باشد:

دورامئیش­خان بیگدلی

زیناوندخان بیگدلی «برخی جاها به اشتباه زین­ال عابدین نوشته شده است.»

دورامئیش خان بیگدلی دوم «که یار و همصحبت و «انیس ­الحضرت» شاه اسماعیل اول بود چون برادر تاجلو بیگم همسر شاه اسماعیل یکم است. ایشان از سرکردگان مشهور با قدرت آغاز دوران سلطنت صفویه بود که در سال 931 قمری در شهر هرات درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد.

سلطان ترالان خان بیگدلی

سلطان تُهم خان بیگدلی «چون در روستان (تُهم) نزدیک شهر زنجان به دنیا آمده بود.»

سلطان ترخان بیگدلی «در باستان به پادشاهان سمرقند «ترخان» می‌ گفتند.»

سلطان کرم آقا خان بیگدلی یا کرم بابا اجاقی «عارف و روشن بین بود و در میان دودمان «کرم بابا» گفته می ‌شد جایگاه نشیمن ایشان در تابستانگاه خرقان هنوز هم شناخته شده است.» «درباره کرم آقا خان چیزهایی می­ گویند و به او نسبت می دهند گویا صاحب کشف و کرامت بوده و آتش اجاقش هرگز خاموش نمی ­شده و من این تصور را در حق وی چنین تعبیر می نمایم که مساله مربوط به نسل و نژاد. یعنی نسل وی قطع نمی ­شده و الا اجاق آتشین که خاموش می ­گردد و افسانه خاموش نشدنش قابل قبول نیست.»(تاریخ بیگدلی ص 285)

یاور علی مراد خان بیگدلی (علی مردان خان پشت شاهنامه) علی مراد خان از سرداران نامدار و رجال برجسته دوره سلاطین صفویه و افشاریه است.

یاور بهرام خان بیگدلی که یگانه فرزند علی مرادن است. او زمان نادر شاه و کریمخان زند را درک نموده و در رکاب کریمخان شمشیر زده.­

یاور بهروز خان بیگدلی «چون بسیار بی ‌باک و نترس بود «عرب خان» هم نامیده می شد.»

محمد خان بیگدلی از افسران رشید دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار بوده است و در جنگ های ایران و روس شرکت داشته و از عهده خدمات و مامورت های سنگینی برامده. او مدت مدیدی حاکم خمسه بوده و سال ها در زنجان مقر حکومتش با کمال قدرت و عدالت حکمرانی می کرده. «حکومت زنجان و رشت را داشتند و بسیار خوشنویس بودند»

سلطان علی مردان خان بیگدلی «به ایشان (باباخان) هم می‌گفتند. چون مانند پدر بزرگ خود مردم دار و خوشنویس بودند»

سرهنگ علی مراد خان ملقب به آقابیک یا آقاخان سرهنگ خان بیگدلی «در دربار ناصرالدین‌شاه سرپرست آزوقه بودند. خوشنویس هم بودند» که شرح مفصل تری از او در این کتاب خواهم داد. در باره ایشان شرح مفصل تری خواهیم داد.

سرهنگ حسین قلی خان «در قزاقخانه به ایشان (رستم خان) می‌ گفتند چون در جنگ ها پیشتاز و همیشه پیروز بودند. با افسران روس مخالف و ناساز بودند، هموار می‌ گفتند (روس ها به ما آموزش جنگی خوب و جنگ افراز خوب نمی‌دهند چون می دانند اگر ما آزموده جنگ و جنگ افزار خوب داشته باشیم نخست هفده شهر قفقاز و سپس سمرقند بخارا را از آنها پس می ‌گیریم بر ای همین ناسازگاری روس ها چند بار درجه ایشان گرفته پایین آوردند.» در باره ایشان شرح مفصل تری خواهیم داد

یدالله خان بیگدلی (اسلحه دار مخصوص شاهنشاهی پهلوی) در قزاقخانه به ایشان هم (فرامرزخان) می گفتند چون در جنگ ها دوش به دوش پدرشان می ‌جنگیدند.» بنا به شیوه دربار قاجار مردم به ایشان (اسلحه دارباشی) می‌ گفتند ولی فرمان ایشان با خط نستعلیق و با امضای تیمور تاش و مهر دربار پهلوی (اسلحه دار مخصوص شاهنشاهی پهلوی) بود.

مطالب مرتبط