کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

جایزی ادبی اصفهان

جایزه ادبی اصفهان

دریافت لوح تقدیر برای کتاب آن مرد در باران آمد در سال 1383

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط