کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

تماس با من

راه های تماس با من

ایمیل آدرس :  bigdeliamir@yahoo.com

فرم تماس