کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

یک حبه قند

یک حبه قند

مطالب مرتبط